À la carte e menus

La carta vegn adattada mintga meins tenor la stagiun. Cumbinei Vossas tratgas tenor gust e plascher ni gudi in menu proponiu dil schef.