Buns menus da gentar

  1. Litgiva dil Rein fimentada survida sin in crap dil Rein cun in carpaccio da truffels blaus ed ina salata da jarvas
  2. Rullada da vadi e bov «sous vide» (cotga en in sitget vacumau) cun sosa da mustarda e tastgettas da pasta e verduras
  3. Taglier dil di cun products indigens
  4. Dessert dil di